msww.net
当前位置:首页 >> 特殊角余弦值角度对照表 >>

特殊角余弦值角度对照表

正弦值:sin 0 =0 sin30°=0.5 sin60°=√3/2 sin90°=1 sin120°=√3/2 sin150°=0.5 sin180°=0 余弦值:cos 0 =1 cos30°=√3/2 cos60°=0.5 cos90°=0 cos120°=-0.5 cos150°=-√3/2 cos180 = -1

0 30 45 60 90 180 270 360正弦 0 1/2 根号2/2 根号3/2 1 0 -1 0余弦 1 根号3/2 根号2/2 1/2 0 -1 0 1正切 0 根号3/3 1 根号3 不存在 0 不存在 0

0,30,45,60,90,180

X 30 45 60 90 120 150 180 y=sinx 1/2 √2/2 √3/2 1 √3/2 1/2 0y=cosx √3/2 √2/2 1/2 0 -1/2 -√3/2 -1X 7π/6 4π/3 3π/2 5π/3 11π/6y= -1/2 -√3/2 -1 -√3/2 -1/2 y= -√3/2 -1/2 0 1/2 √3/2 其他的根据

按正弦,余弦,正切顺序: 0度0,1,0.30度1/2,根3/2,根3/3.45度根2/2,根2/2,1.60度根3/2,1/2,根3.90度1,0,不存在.120度根3/2,-1/2,-根3.135度根2/2,-根2/2,-1.150度1/2,-根3/2,-根3/3.180度0

X π/6 π/4 π/3 π/2 2π/3 5π/6 π y=sinx 1/2 √2/2 √3/2 1 √3/2 1/2 0y=cosx √3/2 √2/2 1/2 0 -1/2 -√3/2 -1X 7π/6 4π/3 3π/2 5π/3 11π/6y= -1/2 -√3/2 -1 -√3/2 -1/2 y= -√3/2 -1/2 0 1/2 √3/2

sin 0°=0sin 90°=1sin 180°=0sin 270°=-1cos 0°=1cos 90°=0cos 180°=-1cos 270°=0tan 0°=0tan 90°不存在或无穷大tan 180°=0tan 270°不存在或无穷大

角度 正弦 余弦 正切120 -√3/2 -1/2 -√3135 -√2/2 -√2/2 - 1150 -1/2 -√3/2 --√3/3180 0 -1 0270 -1 0 +∞360 0 1 0

sin cos tan cot0 0 1 0 无穷大30 0.5 0.866 0.577 1.73245 0.707 0.707 1 160 0.866 0.5 1.732 0.577 90 1 0 无穷大 0

yhkn.net | skcj.net | 5213.net | mdsk.net | ppcq.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.msww.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com