msww.net
当前位置:首页 >> 呢组词 >>

呢组词

《呢》,读音有二:一是《ne》,二是《ní》.例如:为什么呢?(ne)轻音.呢子大氅,重复呢,礼服呢.(ní),二声.都是纺织品.呢呢细语.(同上).

花呢、 着呢、 呢子、 线呢、 呢喃、 呢绒、 呕呢、 呢羽、 线呢、 毛呢、 呢呢、 粗呢、 枣呢、 马裤呢、 制服呢、 海军呢、 嘛呢堆、 哆呢、 嘛呢旗、 哆罗呢、 华达呢、 嘛呢轮、 绿呢大轿、 念念呢呢

粗呢 线呢 呢绒 毛呢 呕呢 呢子 呢羽 呢呢 呢喃 花呢 枣呢 着呢 凉爽呢 礼服呢 华达呢 嘛呢轮 嘛呢旗 马裤呢

“啊”有五个读音ā、á、ǎ、à、a1、啊ā(啊哈、啊哟)叹词,表示赞叹或惊异:啊,妈妈真漂亮呀!2、啊á 叹词,表示疑问或反问:啊,你说什么?3、啊ǎ (啊捏)是汉语词汇,拼音是ǎ niē,指儿子. 4、啊à 叹词,表示应诺(音较短):啊

呢有两个读音:ne和ní,分别组词如下.ne组词:1、呐呢 [nà ne] 原指是句日语,在国内多用作来表达一种惊讶和不可思议的意思.2、嘛呢堆 [má ne duī] 藏 传佛教徒在石块或石片上刻六字真言,置山口道旁,过路的信徒不断往上添加石块,

呢喃 ní nán 呢子 ní zǐ 呢喃细语 ní nán xì yǔ 呢绒 ní róng 呢呢 ne ne 呢呢痴痴 ne ne chī chī 绿呢大轿 lǜ ne dà jiào 呢羽 ne yǔ 着呢 zhe ne

: 呢(nē)组词 [ ne ] 助词,用在句末 a.表示疑问,如“你干什么~?” b.表示确定的语气,如“他没来~”.

答:寻组词1、找寻 [zhǎo xún] 寻找.2、探寻 [tàn xún] 探求;寻找:~真理.~地下矿藏.3、浸寻 [jìn xún] 1.同“浸浔”.渐进.4、究寻 [jiū xún] 追查.《资治通鉴唐德宗建中元年》:“兹事暧昧,陛下已旷然大赦,不当复究寻虚语.”5、

[ ní ] 一种毛织物:~子.~绒.毛~.[ ne ] 助词,用在句末(a.表示疑问,如“你干什么~?”b.表示确定的语气,如“他没来~”.c.表示动作正在进行,如“我正吃饭~”.d.使句子略停顿一下,如“今年~,比去年收成好”).相关组词 花呢 呢子 着呢 线呢 呢绒 呢喃 呕呢 毛呢 线呢 粗呢 呢呢 枣呢呢羽 马裤呢

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.msww.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com